zondag 19 oktober 2014

Het kernthema van de Islam: “strijdt tot de wereld van Allah is”, wordt onvoldoende weersproken

                                                                       


De door de katholieke kerk heilig verklaarde Kerkvader Augustinus was van mening dat ongelovigen mochten worden gedood. De genocide op de Zuid-Franse katharen in de dertiende eeuw was daar mede het gevolg van. De belegeraars van het kathaarse Beziers met zijn 20.000 inwoners waren bang dat ze de rechtgelovigen niet van de ketterse katharen zouden kunnen onderscheiden. De Paus  (met de naam ‘Innocentius’ !) had daar een eenvoudig recept voor: ‘doodt ze allemaal, God zal de zijnen herkennen’.

Tijdreis

Ik heb die geschiedenis pas weer eens herlezen als een soort tijdreis vanuit het nu, waarin de militante Islam door geweld van zich doet spreken, naar een verleden waarin christelijke godsdiensten weinig moeite hadden om zich op gewelddadige wijze van ketters te ontdoen. Het kwam voort uit de verleiding van totalitaire denken. Het christendom heeft zich in de loop der eeuwen afgekeerd van die verleiding, maar dat betekent niet dat die verdwenen is zoals de opkomst van communisme, fascisme en nationaal-socialisme hebben aangetoond.

De wereld onderwerpen

De Islam is nu de laatste religie waarin de verleiding van het totalitaire denken nog niet is uitgedoofd en daar zelfs de kern van vormt.  De totale onderwerping aan de wetten van Allah is een vereiste  om een goed moslim te zijn en de onderwerping van de wereld om die aan de voeten van Allah te leggen is een plicht die voor iedere moslim geldt. De Koran is doortrokken van de oproep tot die strijd. Een paar van de vele vergelijkbare verzen kunnen dit duidelijk illustreren:
     
-"Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort." [2:193, herhaald in 8:39]

 -"Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen." [8:12]

-“Vechten is u geboden ofschoon gij er afkerig van zijt; maar het kan zijn dat gij tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor u is….”. [2.216]

-“O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen…”. [8.65]

-“Als gij niet voortgaat met vechten zal Hij u met een vreselijke straf straffen en zal Hij een ander volk in uw plaats stellen….”. [9.38]

-"Zij die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en hun persoon voor de zaak van Allah strijden, hebben in de ogen van Allah de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren"[9.19]

"..............Gij dooddet hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. En gij wierpt niet toen gij wierpt, maar Allah was het die wierp, opdat Hij de gelovigen een grote gunst van Zich mocht bewijzen. Voorzeker, Allah is Alhorend, Alwetend." [8.12]

Het is het soort verzen dat nooit in het openbaar wordt geciteerd door moslimse voorlieden. Die hebben het meestal over ‘vrede’, verwijzen naar de ‘jihad’ als een innerlijke strijd en noemen de gewelddadigheden in naam van Allah ‘niet-islamitisch’. Hun zoetsappig verhaal is onoprecht. Geen moslim is ontslagen van de plicht om te strijden tot de wereld van Allah is.

Verbale Jihad als strijdmiddel


In het Westen is islamitische terreur succesvol aangewend om angst in te boezemen. Na de moord op Theo van Gogh of de aanslagen op Kurt Westergaard (Denemarken), wordt er overwegend met voorzichtigheid over de Islam gesproken.  Moslims in het Westen beschikken niet over de middelen om met wapens te strijden voor de verspreiding van hun religie. Dat betekent echter niet  dat ze zonder middelen zijn.  De vrijheid van religie en het recht op de vrije uiting van meningen verschaffen de militante moslims alle wapens die ze nodig hebben. Het was bijvoorbeeld onder meer Halleh Ghorashi, thans hoogleraar bij de VU die in 2006 Hirsi Ali onder vuur nam in de Volkskrant om haar boodschap te ontkrachten. Ze propageert tegenwoordig een open houding naar de Islam en is van mening dat de vrijheid van meningsuiting wel wat ver gaat.

Een ander voorbeeld is Fouad Sidali, hoofdbestuurslid van de PvdA, die nog onlangs ophef veroorzaakte met zijn tweet: ‘Hitler is onder ons, zijn naam is Wilders’. Het zijn maar twee voorbeelden hoe islamcritici onder vuur worden genomen door hun reputatie aan te tasten en hun uitspraken verdacht te maken. Het heeft succes. Wilders staat waarschijnlijk een nieuw proces te wachten. Ook Maurits Berger die publicitair voortdurend olie op de golven gooit als de Islam weer eens in discussie komt, mag tot de verbale jihadisten worden gerekend. Zijn snelle, direct na 9/11 verschenen boekje ‘Kruistocht en Jihad’, is nu na het verschijnen van ISIS op het wereldtoneel geheel ongeloofwaardig geworden.
Verbale Jihad maakt geen fysieke slachtoffers. Ze ruimt tegenstanders echter effectief uit de weg door hun reputatie aan te tasten. In die zin heeft de islam al heel wat slachtoffers gemaakt.

Politieke correctheid als probleem

Het succes van de verbale jihad wordt ondersteund door de heersende politieke correctheid. Dat is overigens een paradoxale zaak in handen van moslims. Enerzijds beroepen ze zich voortdurend op de onbegrensde vrijheid van meningsuiting, terwijl ze die anderen min of meer ontzeggen door meningen verdacht te maken met termen als ‘islamofobie’, ‘islambashing’ en ‘discriminatie’.  Gedeeltelijk is dat te verklaren omdat er maar weinig mensen de strekking van de Koran kennen. Hoeveel mensen in Nederland kennen verzen als hierboven, zijn zich bewust van de totalitaire drijfveren van de Islam of begrijpen hoe de militante ideologie van de Islam werkt. Voor een ander gedeelte is het te verklaren uit de angst van bestuurders voor problemen. Ze blijven sussend optreden en helpen zo mee aan het ontstaan van taboes. 

Opschuiven van problemen

Ik ben van mening dat alleen openhartige kritiek de Islam van zijn wapens kan ontdoen. Maar het is juist die openhartige kritiek die de Islam, geholpen door de politieke correctheid, zo handig weet te
onderdrukken. Wie kan daar met gezag iets tegen inbrengen zonder risico’s te lopen? Wie kan de Islam ondervragen over haar kernopdracht om al strijdend de wereld voor Allah te veroveren tot er geen andere godsdiensten meer zijn overgebleven? Wie kan een verband leggen met de geschiedenis van de katharen om aan te tonen dat ISIS als representant van de radicale Islam hetzelfde soort genocide bedrijft?. Wie kan met gezag de Islam omschrijven als een totalitaire ideologie die overal de vrede bedreigt onder de uitroep dat Islam ‘vrede’ betekent? Het ongenoemd blijven of niet veroordeeld worden van dat soort teksten, leidt er alleen maar toe dat de polarisatie in de samenleving verder groeit en het vertrouwen in de overheid en haar organen ondermijnt. Alleen een beleid dat de Islam dwingt zich te schikken in de bestaande godsdienstvrede kan op termijn een oplossing betekenen. Maar de overheid die dat uitspreekt, en waar tal van argumenten voor zijn, bevindt zich nog steeds achter de coulissen. Onduidelijkheid waar duidelijkheid is gewenst, overheerst. Wat houdt ze tegen?

In het 'huis van oorlog' worden moslims geacht zich aan de wetten van het land waar ze wonen te houden. Dat is verraderlijk. Want het verandert als er dominantie wordt bereikt. Dan wordt er gewapenderhand 'vrede'gesticht met als giftige incentives plundering, buit en slaven. 


 10 opmerkingen:

 1. MAATREGELEN 11-3-15

  Bij onveranderde politiek is het onontkoombaar dat er in de nabije toekomst een ernstig conflict tussen moslims en andere Nederlanders/Europeanen zal worden uitgevochten om de eenvoudige reden dat niet geaccepteerd zal worden dat de Islam gaat overheersen. De tijd van fatsoenlijke en humane niet-agressieve maatregelen is dan voorgoed voorbij.

  in ieder geval is wel duidelijk dat de Islam, en dan bedoel ik de ideologie, een volgens onze normen misdadige leer is, waarmee kinderen al op jeugdige leeftijd geïndoctrineerd worden. Deze ideologie past niet in onze westerse samenleving en dat moet maar eens duidelijk en unaniem klinken in ons parlement. Nu zegt alleen de heer Wilders dit, daarbij aangevallen door de andere partijen met onzakelijke en meestal triviale argumenten.

  Een aantal eenvoudige en fatsoenlijke maatregelen om de sluipende moslim overheersing te voorkomen zou de Nederlandse overheid toch kunnen nemen, liefst samen met de andere Europese landen:
  • De Islam als een onwenselijke ideologie niet als godsdienst erkennen.
  • Alleen tijdelijke verblijfsvergunningen voor nieuwkomers, eventueel na vijf jaar te verlengen als daarvoor goede redenen zijn.
  • Binnen vijf jaar een schriftelijk examen in het Nederlands en lezen/schrijven, gevolgd door een eed van trouw aan de Nederlandse grondwet, waarmee dus de sharia bewust moet worden afgezworen. Men kiest voor Nederland of niet. Tevens moet openbaar afstand genomen worden van de antisemitische regels in de Koran en de draconische straffen voor afvalligen, alsmede van de ongelijkheid van mannen en vrouwen. Indien men niet voor Nederland kiest dan kan alleen een serieuze asielzoeker blijven tot de situatie in zijn thuisland verbeterd is.
  • Alleen naturaliseren als bewezen is dat de nieuwkomers goed geassimileerd zijn.
  • Bij eerwraak de pleger en aanstichters veroordelen en als afschrikking de hele familie, inclusief opa’s, oma’s, ooms, tantes, neven en nichten retour naar waar zij vandaan kwamen omdat zij bewezen hebben niet geassimileerd te zijn.
  • Beslist geen Islamitische scholen toestaan en geen bijzondere gunsten voor de Islam zoals voor echte religies, bv. geen halal voedsel in gevangenissen en geen gebedsruimten in overheidsgebouwen.
  • Ongewenst verklaren van alle ayatollahs en imams, ook - of wellicht juist - die de Islam ten onrechte als vredelievend presenteren.
  • Duidelijk onderricht in alle basisscholen over de afwijkende normen en waarden van de Islam ten opzichte van de Nederlandse en aangeven waar deze in onze ogen misdadig zijn; dit te herhalen op de middelbare scholen bij het vak Maatschappijleer.
  • Speciale werkprojecten voor ex-moslim jongeren om ze beter te integreren in ons sociale en economische systeem.

  Het is nu eenmaal onvermijdelijk dat er forse maatregelen genomen moeten worden nu de kansen met kleine maatregelen niet zijn benut. Dit zijn geen aardige maatregelen, maar zeker wel te dragen voor mensen die kiezen voor Nederland en die ervaring hebben met de wantoestanden in hun thuisland. Ongetwijfeld zullen ook luide protesten klinken in de nu overwegend moslim landen, maar die hebben sowieso de pest aan ons en accepteren ons nu ook alleen maar voor het gewin.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het tij is aan het keren! Ik ben het eens met van Rooy dat er zich een paradigma wisseling dient voor te doen (https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9B4otYn63C8) en de kenmerken van het begin daarvan zijn al waarneembaar (voor de goede verstaander).

   Eerst zal diverse wetgeving moeten worden aangepast vanuit een totaal nieuwe visie en een nieuw raamwerk van waarden & normen dient te worden geformuleerd waarin ondubbelzinnig omschreven is welke waarden en normen wij als samenleving nastreven en hoe we omgaan met lieden, organisaties en doctrines die dit tegenwerken. Het beginsel van "discriminatie" zal geheel worden geherformuleerd en een heel ander invulling krijgen.
   Het recht om onze democratie en stelsel van waarden en normen te mogen verdedigen zal helder en ondubbelzinnig worden vastgelegd. Bepaalde belachelijke internationale verdragen worden opgezegd, zoals bijvoorbeeld het uit 1951 stammende Vluchtelingen Verdrag wat ons dwingt om IEDEREEN hier binnen te laten die aan de poort klopt, en wij pas DAARNA mogen gaan onderzoeken wie & wat we feitelijk hebben binnengelaten. Het is werkelijk te gek voor woorden dat NIEMAND in de politiek tot dusver enige actie op dit punt heeft ondernomen, waarmee onze politici zich rechtstreeks schuldig maken aan het binnenhalen van allerlei Islamitisch geteisem en andere totaal onfrisse figuren, die we vervolgens ook nog onderdak, uitkeringen, onderwijs en medische zorg moeten verlenen en laten procederen TÉGEN ons én van ons geld. Eigenlijk heel erg veel zieker en gekker kan je het niet bedenken.

   Maar er zullen nog heel wat andere zogenaamde "Gutmensch verdragen" dienen te worden opgezegd c.q. gewijzigd, waarbij dat vreselijke "privacy" en altijd het voorop staan van de rechten van de aangeklaagde eens stevig worden aangepakt. Het is mooi geweest, het heeft gefaald en leidt tot regelrechte verschrikkingen.
   Tegelijk dient wel de controle en de mogelijkheden tot democratische correctie op de overheid te worden vergroot. Het voert te ver in dit bestek dit verder uit te werken.

   Tevens dient zeer nauwkeurig te worden geformuleerd wat wij onder religie en godsdienst verstaan en daar zal Islam volledig buiten vallen, want het is een militaire geesteszieke doctrine, een politieke ideologie. Dat betekent dat ze niet meer onder de Vrijheid van Godsdienst valt en daarom keihard kan worden aangepakt. Subsidies stoppen, moskeeën sluiten (ja, goed gelezen: moskeeën SLUITEN, want in de nieuwe wetgeving krijgen politieke en andere organisaties die zich tegen onze waarden en normen keren geen ruimte meer en is dat gezonde beginsel eindelijk ook eens duidelijk juridisch vastgelegd).
   Langzaam aan zullen de Gutmenschen die dit allemaal op hun geweten hebben de politiek verlaten, sommigen zullen aangeklaagd worden, maar de meesten zullen geruisloos naar de achtergrond verdwijnen en tot een minderheid gaan behoren.

   Het zal zeker niet geruisloos verlopen en bepaalde voorsteden zoals in Parijs en London zullen in slagvelden veranderen. Niet alleen het Islamitisch tuig met hun reeds lang ingevoerde sharia (in London West kan ik nu al geen biertje in het park meer drinken zonder door de een of andere haatbaard te worden aangesproken) dat zich daar in allerlei complete no-go zones heeft teruggetrokken en zich veilig voelt, zal keihard worden aangepakt. Ook al het overige rapaille wat met misdaad, illegale praktijken, mensenhandel, prostitutie en andere duistere maffiose zaken is gelieerd en zich daar ophoudt (soort zoekt immers soort) zal eraan moeten geloven.
   Ook op dit punt zal de wetgeving zo gewijzigd worden dat het nationale belang van "waarachtige veiligheid" en het algemene welbevinden van burgers voorop komt te staan en niet de individuele belangen en privacy van het tuig. Het gaat te ver om dit in dit korte betoog verder uit te werken.

   Verwijderen
  2. Laat duidelijk zijn dat de impasse waarin we ons op dit moment bevinden niet alleen het systematisch wegkijken van de media en politici betreft en ook niet alleen dat ziekelijke en gevaarlijke Gutmensch gedoe, het zit hem ook in wetgeving. Beide zaken zijn echter met elkaar verbonden.

   Verwijderen
  3. Hans, helemaal eens. Onze wetgeving (ook internationaal) is niet afgestemd op de komst van de islam die nu misbruik maakt van de vrijheid van godsdienst.
   Ook de grote stromen vluchtelingen zijn niet voorzien

   Verwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ben, mijn motto is: red moslims van de tribale, fundamentalistische en orthodoxe islam. Dat gebeurt niet als we niets doen. De bedroevend slecht verlopende integratie laat dat zien. Er zijn dus nadere maatregelen nodig en meestal komen die als het kalf is verdronken. Maatregelen zoals jij die voorstelt zijn noodzakelijk, maar het zal nog wel even duren voor de noodzaak daarvan breed wordt ingezien.
  Er is een parallelle samenleving aan het ontstaan en dat zal moeten worden teruggedraaid

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Niet alleen de Islam is ongewenst in een moderne staat, maar ook de groene religie met haar totalitaire hobbies

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Albert, terwijl je dat schreef ontploften de bommenen op Zaventem.
  De islam wijst democratie principieel af.
  Past dus inderdaad niet in onze samenleving en al helemaal niet omdat ze die wil vernietigen.
  De groene religie is ook een lastpak, maar erkent dat ze haar doeleinden langs democratische weg zal moeten verwezenlijken

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De groene religie gebruikt - in Nederland - de rijkscoördinatieregeling en de crisis- en herstelwet om groene hobbies, zoals het energieakkoord, vanuit Den Haag door te drukken. Niet erg democratisch. Het energieakkoord zal onze samenleving niets opleveren, net als de islam. Het zal de investeerders een zeer goed, door de staat gegarandeerd, rendement opleveren.

   Verwijderen